Mettet fett – Djevelen, engelen eller noe midt i mellom?

De fleste kostholdseksperter har en enten/eller-holdning til mettet fett. Men som du snart skal forstå, blir dette feil.

smor

I lys av en del kontroversiell informasjon på nettet har jeg ønsket å være litt “kjedelig” og presentere noen oversiktsstudier om fett og dets rolle i helsesammenheng, spesielt relatert til hjerte-/karsykdom (HKS). Jeg skriver «kjedelig» fordi dette ikke er noe nytt for dem som er kjent med temaet fra vitenskapelig konsensus. Dessverre er det slik at denne typen informasjon drukner av “ny” og “spennende” informasjon på nettet. Jeg har ytret min bekymring rundt å feiltolke informasjon fra forskning tidligere, samt bruken av dårlige kilder [1].

Jeg ønsker å utfordre noe av denne informasjonen som har vært spredd rundt om på nettet ved å se på noen oversiktsstudier som er publisert de siste to årene. Jeg har også arbeidet med artikkelen som sprang ut ifra National Lipid Association Fatty Acid Summit i 2011. Her møttes eksperter nettopp for å ta fatt i den nye kontroversielle forskningen [2].

Sunt er et relativt begrep

For å bedømme om et makronæringsstoff er sunt eller usunt må vi se det i sammenheng med andre faktorer. La meg gi noen eksempler:

  • For en person som spiser kun fett, så vil både proteiner og karbohydrater være sunt, mens mer fett blir “usunt”
  • For en person som spiser kun karbohydrater, så vil både proteiner og fett være sunt, mens mer karbohydrater blir “usunt”

Fett, eller noen av de andre næringsstoffene, er altså ikke i seg selv sunt eller usunt. De er sunne eller usunne sett i lys av konteksten om vi introduserer mer eller mindre av det. Til tross for dette finner jeg bloggposter og informasjon der spesifikt mettet fett blir sett på som sunt uten omtale om kontekst [3][4].

Hjerte- karsykdom og risikofaktorer

Jeg ønsker å se på den generelle effekten av å forandre mengden mettet fett i forhold til mengden andre næringsstoffer i et “vanlig”, vestlig kosthold. I forhold til HKS er det lettest å forholde seg til spesifikke risikofaktorer (se lenger ned).

Det er en etablert konsensus om sammenhengen mellom kolesterolnivåene og HKS [5]. Det finnes best korrelasjon mellom HKS og LDL-nivåene, men andre biomarkører blir hyppig brukt (for eksempel den totale kolesterolkonsentrasjonen, triacylglycerolkonsentrasjonen, forholdet mellom LDL og HDL og Lipoprotein(a)). Mettet fett sin effekt på disse biomarkørene blir ofte brukt som mål for å vurdere innflytelsen på HKS.

Sammenhengen mellom mettet fett og HKS er kompleks og mange andre faktorer spiller inn, men fra massen av vitenskapelige studier har det vært mulig å komme med noen foreløpige konklusjoner. La oss se hva disse oversiktsstudiene er enige om: [6][7]

1. Å erstatte mettet fett med flerumettet eller enumettet fett reduserer risikoen for HKS.

Dette gjøres tydelig i alle oversiktsstudiene (mine oversettelser):

  • “Når flerumettet fett erstatter mettet fett, er evidensen fra epidemiologiske, kliniske, og mekanistiske studier konsekvent i å finne at risikoen for HKS er redusert”. 7
  • ”Bevis fra kliniske studier og prospektive epidemiologiske studier støtter kardiovaskulære fordeler med å erstatte mettet fett med flerumettet fett“.6
  • ”På grunnlag av tilgjengelig data bør den klare meldingen fra medinsinsk fagfolk være både til primær og sekundær forebygging å erstatte mettet fett med umettet fett, primært flerumettede fettsyrer“.2

2. Erstatte mettet fett med karbohydrater har uklar effekt på risikoen for HKS.

Å bytte ut mettet fett med karbohydrater ser ut til å ha ingen eller til og med en negativ effekt på risikoen for HKS. Det har lenge vært anbefalt av myndighetene å senke mengden mettet fett i det vestlige kostholdet, men det har ikke blitt spesifisert hva som skal erstatte disse kaloriene.

Dette har dessverre ført til en ugunstig effekt på kostholdet, spesielt i USA, der mettet fett har blitt erstattet med sukker. Det kan derimot være helsefremmende å erstatte mettet fett med karbohydrater som har lav glykemisk indeks, men det er ingen bred enighet om dette.7

3. Høyt inntak av transfett gir økt risiko for HKS

Transfett har en sterkere sammenheng med HKS enn mettet fett (mettet fett har ikke samme negative effekt på HDL-nivåene som transfett). Ut ifra dette er det ikke feil å si at man kan erstatte transfett med mettet fett for å redusere risikoen for HKS. Hvis vi skal snakke om noe som er potentsielt usunt selv i små mengder, så er transfett en god kandidat (men husk, vi må se på konteksten. For alvorlig underernærte vil all næring være «sunt», inkludert transfett).

Feilaktige konklusjoner – en kontroversiell metaanalyse

Det er en studie, en metaanalyse, som har konkludert at det ikke finnes signifikant evidens for å konkludere med at mettet fett øker risikoen for HKS [8]. Dette har så klart media og tilhengere av lavkarbodietten kastet seg over 3,4,[9].

Merkelig nok skriver forfatterne av metaanalysen også følgende:

Eksisterende epidemiologiske studier og klinske forsøk støtter at substituering av mettet fett med flerumettet fett er mer gunstig for HKS-risiko enn å bytte ut mettet fett med karbohydrater.

Dette samsvarer med oversiktsstudiene jeg refererte til, men hvordan har metaanalysen likevel kommet fram til sin kontroversielle konklusjon?

Svaret ligger blant annet i metoden som blir brukt i metaanalysen. Studien har justert for kolesterolverdiene i 11 av 24 studier. Når det blir “justert” for noe i en metaanalyse, så blir effekten av en faktor i praksis fjernet. Dette kan være positivt så lenge ikke faktoren er en viktig del av årsakssammenhengen, noe kolesterolverdiene utvilsomt er. De har altså i stor grad sett på effekten av mettet fett uavhengig av forandringene i kolesterolverdiene.

Deres metode har blitt sterkt kritisert for dette i det samme tidsskriftet. [10] Deres konklusjon har dessverre ledet til mye forvirring blant folk, og National Lipid Association Fatty Acid Summit kommenterer dette i artikkelen sin:

Som et eksempel på forvirrende rapporter, i en metaanalyse [metaanalysen som jeg har beskrevet] nevnte forfatterne at det ikke var signifikant sammenheng mellom HKS og inntaket av mettet fett, men i en annen artikkel i samme tidsskrift, har forfatterne uttalt: ”… til oppsummering, selv om det å erstatte mettet fett med flerumettet fett har vist seg å senke HKS-risikoen, er det få epidemiologisk eller klinisk data som støtter fordelen av å erstatte mettet fett med karbohydrater”.

Den uheldige formuleringen av konklusjonen deres har ledet til mye kritikk, og jeg henviser til noen av dem her [11],[12].

heart

Hvordan vurderer man risikoen for HKS?

HKS er et resultat av flere faktorer i samspill, og LDL eller LDL/HDL forholdet er bare en av disse faktorene. Lipidverdiene må sees i sammenheng med andre faktorer som høyt blodtrykk, overvekt, diabetes, alder med flere. Det er vanskelig å isolere alle disse faktorene og dermed finne en klar link mellom mettet fett og HKS. Vi er derfor delvis avhengig av å analysere hver faktor alene.

Derimot, i store epidemiologiske studier, slik som Nurses Health Study hvor 78 000 kvinner blir fulgt over 20 år, er det mulig å se en direkte sammenheng mellom fettinntaket og hjertesykdom [13]. Dette kommer av den store mengden informasjon som blir tilgjengelig for analyse.

Nurses Health Study forteller oss akkurat det samme oversiktsstudiene gjør:  Å erstatte mettet fett med flerumettet fett senker risikoen for HKS.

Lavkarbodiettens relevans

Majoriteten av studiene baserer seg ikke på lavkarbokosthold, men likevel er det lavkarbotilhengere som klynger seg hardest til den kontroversielle metaanalysen jeg nevnte tidligere. Hvis vi skal bedømme effekten av forskjellige fettkilder for et lavkarbokosthold, så må vi se på det i kontekst av et  lavkarbokosthold og ikke et vestlig kosthold, der fordelingen av makronæringene er fullstendig annerledes.

Det finnes mange studier som støtter lavkarbodietten, men selve rådet ”lavt inntak av karbohydrater” er ikke nok til å bedømme hvorvidt helsefremmende effekter vil oppstå. Vi trenger å se spesifikt på hva vi bytter ut karbohydrater med, og hvilke karbohydrater vi fjerner. La meg illustere hvorfor dette er viktig:

Nylig ble det publisert en liten studie i tidsskriftet for norsk legeforening som viser forstyrrende effekter av en lavkarbodiett på unge, friske mennesker [14]. Dette samsvarer med en prospektiv studie på lavkarbokosthold som gikk over 15 år, der det ble funnet en høyere risiko for HKS (målt i etablert sykdom, og ikke risikomarkører!)[15]. Dette er en av de få langtidsstudiene som finnes på lavkarbodietten, og den viser alarmerende resultater. Til tross for dette mener jeg ikke lavkarbo i seg selv er skadelig så fremt vi er bevisst på hvilke fett-, protein- og karbohydratkilder vi bruker (samt hvor mye karbohydrater det er snakk om når vi sier ”lavkarbo”).

Som forfatterne diskuterer i studien: Hva vi erstatter karbohydratene med har stor effekt på de helsemessige resultatene ved et lavkarbokosthold. Metaanalyser har vist at lavkarbodietten er minst like bra som lavfettdietter for vektnedgang, men uønskede forandringer i lipidnivåene må tas hensyn til hvis lavkarbodietten skal bli til livsstil.[16]

Middelhavskosthold gir best beskyttelse

Hva er så den sunneste dietten med tanke på HKS? Mange av dere vet allerede svaret på dette – men jeg lar oversiktsstudiene røpe det selv:

De fleste epidemiologiske studier og flere intervensjonsstudier støtter fordelene av et middelhavskost for HKS risikofaktorer og harde endepunkter. Spesielt har middelhavsdietten et lavt inntak mettede fettsyrer og et høyere inntak enumettet fett.7

Sammenlignet med et vestlig kosthold er middelhavskostholdet assosiert med lavere risiko for HKS, og som en illustrasjon på hva dette kostholdet innebærer i praksis legger jeg ved en matpyramide. Dette er en framstilling av middelshavsdiettens innhold, og jeg tror mange av dere har sett den før.

medi

Oppsummering

I hvilken forstand påstanden “mettet fett er sunt” er sann vet ikke jeg. Jeg ville aldri argumentert for at mettet fett er i seg selv usunt heller (noen mettede fettsyrer har ikke samme potente effekt på kolesterolnivåene, men en utredning om dette går utenfor formålet med denne artikkelen).

Jeg har ønsket å illustrere for dere at vi må på se på dette i sammenheng med andre makronæringsstoffer i kostholdet. Jeg håper jeg har greid å formidle at mettet fett kan med fordel, i en typisk vestlig diett, byttes ut med umettet fett. Dette er assosiert med lavere risiko for HKS. Lavkarbodietten belager seg nødvendigvis på mye fett og proteiner. I denne forbindelsen håper jeg at jeg har gitt dere en god grunn til å tenke litt lenger enn bare “lavkarbo”.

Totaliteten i kostholdet er viktig for å oppnå positive helseeffekter.

Referanser

[1] Blomkvist AW. Kritisk blikk – Vi lar oss lure til å trekke feilaktige konklusjoner. http://fitnessbloggen.no/kritisk-blikk-feilaktige-konklusjoner/ (10.06.2013)

[2] Baum SJ, Kris-Etherton PM, Willett WC et al. Fatty acids in cardiovascular health disease: a comprehensive update. J Clin Lipidol. 2012 May-Jun;6(3):216-34

[3] Gunnars K. 7 grunner til å bruke smør. http://fitnessbloggen.no/7-grunner-til-a-bruke-smor-i-matlagingen/ (11.06.2013)

[4] Gunnars K. 10 myter om lavkarbo. http://fitnessbloggen.no/10-pastander-om-lavkarbo-som-ikke-stemmer/ (11.06.2013)

[5] Lewington S, Whitlock G, Clarke R et al. Blood cholesterol and vascular mortality by age, sex, and blood pressure: a meta-analysis of individual data from 61 prospective studies with 55,000 vascular deaths. Lancet. 2007 Dec 1;370(9602):1829-39

[6] Siri-Tarino PW, Sun Q, Hu FB et al. Saturated fat, carbohydrate, and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr. 2010 Mar;91(3):502-9

[7] Astrup A, Dyerberg J, Elwood P et al. The role of reducing intakes of saturated in the prevention of cardiovascular disease: where does the evidence stand in 2010? Am J Clin Nutr. 2011 Apr;93(4):684-8

[8] Siri-Tarino PW, Sun Q, Hu FB et al. Meta-analysis of prospective cohort studies evaluating the association of saturated fat with cardiovascular disease. Am J Clin Nutr. 2010 Mar;91(3):535-46

[9] Fox News. Study fails to link saturated fat, heart disease. http://

www.foxnews.com/story/0,2933,584922,00.html (19.02.2010)

[10] Scarborough P, Rayner M, van Dis I et al. Meta-analysis of effect of saturated fat intake on cardiovascular disease: overadjustment obscures true associations. Am J Clin Nutr. 2010 Aug;92(2):458-9

[11] Katan MB, Brouwer IA, Clarke R et al. Saturated fat and heart disease. Am J Clin Nutr. 2010 Aug;92(2):459-60

[12] Stamler J. Diet-heart: a problematic revisit. Am J Clin Nutr. 2010 Mar;91(3):497-9

[13] Oh K, Ku FB, Manson JE et al. Dietary fat intake and risk of coronary heart disease in women: 20 years of follow-up of the nurses’ health study. Am J Epidermiol. 2005 Apr 1;161(7):672-9

[14] Bauman M, Espeland MZ, Kværner AS et al. Lipidprofil ved lavkarbokosthold hos friske. http://tidsskriftet.no/article/3019897/ (12.06.2013)

[15] Lagiou P, Sandin S, Lof M et al. Low carbohydrate-high protein diet and incidence of cardiovascular diseases in Swedish women: a prospective cohort study. BMJ. 2012 Jun 26;344:e4026

[16] Nordmann AJ, Nordmann A, Briel M et al. Effects of low-carbohydrate vs low-fat diets on weight loss and cardiovascular risk factors: a meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Intern Med. 2006 Feb 13;166(3):285-93

Guide i egenmassasje

Guide i egenmassasje

Denne guiden i egenmassasje vil kunne holde skader og smerter på avstand, samtidig som du sparer flere tusenlapper på behandling hvert eneste år.