Fysisk aktivitet på skolen gir bedre skolekarakterer og motorikk

Daglig fysisk aktivitet i skolen kan gi bedre skolekarakterer og styrke de motoriske ferdighetene.

skolebarn

En svensk undersøkelse tyder på at å øke mengden fysisk aktivitet i skoletiden vil kunne gi bedre karakterer på skolen. Studien inkluderte 200 barn som ble fulgt fra første til niende klasse på en skole i Malmø. Forskerne ønsket å se hvilken effekt fysisk aktivitet hadde på skoleprestasjonene.

De svenske elevene ble i første klasse inndelt i to grupper. Den ene hadde daglig fysisk aktivitet, mens den andre hadde de tradisjonelle to timene med gym i uken. Studien viste at de som var daglig fysisk aktive i skoletiden oppnådde de høyeste karakterene.

Kjønnsforskjeller

Guttene hadde størst effekt. 95 prosent av de som var i daglig fysisk aktivitet fikk gode nok karakterer til å komme inn på videregående skole, mens tallet var 83 prosent for dem som hadde to timer gym i uken. For jentene var forskjellene betydelig mindre, hhv. 96 og 95 prosent. Landsgjennomsnittet (kontrollgruppen) var 89 prosent.

Flere sannsynlige forklaringer til ulikhetene diskuteres, blant annet kan det være at gutter har et større behov for å være i fysisk aktivitet enn jenter. Det kan også tenkes at gymtimene er bedre lagt opp og tilpasset gutter.

De svenske forskerne forteller at dette er den første studien som peker på en sammenheng mellom daglig fysisk aktivitet og bedre karakterer over en lengre periode. Også de motoriske ferdighetene ble veldig mye bedre med daglig fysisk aktivitet i skoletiden.

En styrke med studien som det er verdt å nevne er at gruppene som ble undersøkt er relativt homogen. Barna er like gamle, gikk på den samme skolen, hadde de samme lærerne og hadde foreldre med sammenlignbar inntekt og interesse for fysisk aktivitet. Av ting som kan forstyrre er at gruppene kan ha ulik motivasjon og ulike fritidsaktiviteter.

Referanser

  1. http://www.idrottsforum.org/articles/ericsson/ericsson-karlsson/ericsson-karlsson120509.html
  2. Ericsson, I & Karlsson, M. Motor Skills and School Performance in Children with Daily Physical Education in School – A Nine-Year Intervention Study Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. 2012
Guide i egenmassasje

Guide i egenmassasje

Denne guiden i egenmassasje vil kunne holde skader og smerter på avstand, samtidig som du sparer flere tusenlapper på behandling hvert eneste år.